ileadme
 
ileadme
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van ileadme Comm V., met maatschappelijke zetel Azalealaan 8, 2630 Aartselaar; met het ondernemingsnummer BE07 6984 6339, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Liesbeth Toorman.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Commanditaire Vennootschap ‘ileadme’,

Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, met name de client of de ouder(s) van de minderjarige.

Begeleidingsovereenkomst: een mondelinge, dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende coaching.

Coach: Liesbeth Toorman

Klant: aankoper van een programma: coaching of training

Ouder: biologische ouder of voogd van de minderjarige

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen
en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen
ileadme en de klant en de potentiële klant, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op
documenten van klanten of de potentiële klant. Door het plaatsen van een bestelling
erkent de klant of potentiële klant de algemene voorwaarden van ileadme te
aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die
tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de begeleidingsovereenkomst

3.1. Praktijk ‘ileadme’ is een Commanditaire Vennootschap die BTW plichtig is.

3.2. De in een begeleidingsovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.

3.3. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

3.4. De huidige tarieven zijn steeds terug te vinden op de website. 

3.5. Het boek ‘Autisme: essentiële inzichten’ geschreven door Liesbeth Toorman, kan worden
aangekocht met een cliëntenkorting van 20%.

3.6. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en
onherroepelijke wijze de overeenkomst met ileadme tot stand in geval van een
programma of een training. Voor het online gedeelte komt de overeenkomst
automatisch tot stand vanaf de aankoop.
De informatie opgenomen in de overeenkomst is gebaseerd op de informatie die de
opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de begeleidingsovereenkomst aan de
opdrachtnemer heeft verstrekt.

3.7. De begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, hetzij anders
overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de begeleidingsovereenkomst

4.1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de begeleidingsovereenkomst wordt
uitgevoerd. De opdrachtnemer zal de begeleidingsovereenkomst naar beste inzicht en
vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit
een resultaatverplichting.

4.3. De opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in
rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hier
vooraf toestemming heeft gegeven.

4.4. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met
toestemming van de opdrachtgever in overleg treden met derden. Uitgezonderd bij
noodsituatie.

4.5. Indien tijdens de uitvoering van de begeleidingsovereenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal
de opdrachtnemer in onderling overleg met de opdrachtgever tot aanpassing van de
begeleidingsovereenkomst overgaan.

4.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie.

Artikel 5. Geheimhouding en privacy

5.1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de begeleidingsovereenkomst van de opdrachtgever, de minderjarige
of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

5.2. Tenzij de minderjarige anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien
van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen opdrachtnemer en de
minderjarige ook richting opdrachtgever.

5.3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever, de minderjarige of
andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.

5.4. In afwijking van gestelde in 5.1., 5.2. en 5.3. zal de opdrachtnemer de geheimhouding
verbreken: * Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak,
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden te verstrekken. De opdrachtnemer is hiertoe te allen tijde
gerechtigd. * Verplichting tot informatie in het kader van klacht- of tuchtprocedure. * Bij
kennis en vermoeden van een situatie die een acute of ernstige bedreiging kunnen
vormen voor leven of gezondheid.

5.5. Commanditaire Vennootschap ileadme gebruikt uw doorgegeven gegevens (op welke
manier dan ook) enkel om u een efficiënte dienstverlening te kunnen bieden. Deze
gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand en deze informatie wordt op
geen enkele manier aan derden doorgegeven.

Ileadme leeft de Europese Verordering 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.
Voor de uitvoering van de diensten is ileadme de verwerkingsverantwoordelijke.

5.6. De klant bevestigt het privacybeleid van ileadme te hebben ontvangen, en klant bevestigt
dat hij de voorwaarden van het privacybeleid van ileadme met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens aanvaard heeft.

Artikel 6. Prijsopgave

De prijzen worden opgenomen in een afzonderlijk inschrijvingsdocument tussen ileadme en de klant. De prijzen voor de (online)programma’s, individuele coaching en producten staan ook vermeld op de website.

Artikel 7. Betaling

7.1. De betaling voor de gepresteerde begeleiding dient bij afloop van elke begeleidings-
afspraak contant of met Payconiq voldaan te worden. Indien er per uitzondering wordt
betaald via overschrijving, zal er geen volgende afspraak kunnen doorgaan als de
betaling van de vorige afspraak nog niet werd ontvangen door ileadme.

7.2. De hoogte van het tarief is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

7.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft en de betaling verzuimt, dan kan de
opdrachtnemer, zonder daarvoor in verzuim te komen, besluiten om de
begeleidingssessies aan de minderjarige en opdrachtgever tijdelijk op te schorten dan
wel de begeleidingsovereenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te
beëindigen.

Artikel 8. Rechten en plichten

Wanneer de klant zich inschrijft voor een programma worden alle data voor individuele sessies in samenspraak met ileadme en de klant vastgelegd. De datum kan gewijzigd worden op voorwaarde dat de klant een termijn van minimum 2 dagen respecteert. Vervolgens wordt een nieuwe datum vastgelegd. Indien niet tijdig schriftelijk wordt verwittigd, dan vervalt deze sessie.

De volledige cyclus mag door de klant maximaal gespreid worden over een periode van 1 jaar, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord.

De data voor groepscoaching wordt minstens 1 kwartaal op voorhand kenbaar gemaakt via de agenda op de website van ileadme.

Bepaalde data (zowel life als online) kunnen niet gewijzigd worden omdat de coaching/training op deze momenten in groep zal doorgaan. De klant kan éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname verplaatsen naar en andere datum indien dat dit minstens 7 werkdagen voor de desbetreffende dag schriftelijk gemeld wordt. 

Artikel 9. Annulering en opzegging

Ileadme heeft haar dienstverlening onderverdeeld in vier categorieën, waarbij per categorie criteria zijn bepaald om een inschrijving of opdracht al dan niet te kunnen annuleren mits de eraan gekoppelde vergoeding die verschuldigd zal zijn zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.

De klant heeft in geval van verhindering het recht om zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan ileadme.

Het verplaatsen of annuleren van een training of coaching op de dag zelf is niet mogelijk.

Ileadme doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca uitgaven, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op ileadme, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Ileadme behoudt zich het recht om een deelname van een inschrijver op eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.

9.1. Seminaries

9.1.1. 50% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW is verschuldigd indien de
annulering uiterlijk één maand voor de start van het seminarie schriftelijk aan ileadme wordt overgemaakt.

9.1.2. Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulering plaatsvindt binnen de maand voor
aanvang van het seminarie.

9.1.3. Meerdaagse seminaries: Indien u een ticket aankoopt voor een meerdaags seminarie, en u kan één van
deze data niet aanwezig zijn, dan wordt de niet opgenomen dag niet terugbetaald.

9.2. Programma’s en opleidingen

Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulering plaatsvindt binnen de maand voor
aanvang van de online training. Het is echter wel mogelijk om binnen het jaar na aanvangstdatum op een
ander tijdstip alsnog deel te nemen aan de online training.

9.3. Online training
Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulering plaatsvindt binnen de maand voor
aanvang van de online training. Het is echter wel mogelijk om binnen het jaar na aanvangstdatum op een
ander tijdstip alsnog deel te nemen aan de online training.

9.4. Persoonlijke coaching

9.4.1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken af te zeggen of te verzetten in
geval van andere onvoorziene beroepsopdrachten, ziekte, arbeidsongeschiktheid,
sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de opdrachtnemer de
begeleidingsovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de
opdrachtnemer en opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe
afspraak maken. Aan de opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening
gebracht.

9.4.2. Wanneer de opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met de opdrachtnemer wenst
te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan de opdrachtnemer te
worden doorgegeven.

9.4.3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaats vindt, of in het geval er in
het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is de opdrachtnemer gerechtigd
100% van het geldende tarief aan de opdrachtnemer in rekening te brengen. Dit wordt
vanaf de 2e annulering (of gebrek daaraan) toegepast.

9.4.4. De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten alle tijden de begeleidings-
overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging
dient mondeling, dan wel schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 10. Facturatie en betalingsverplichtingen

10.1. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant te betalen bij aflevering van de factuur. Overeenkomstig
de uitdrukkelijke clausule eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde materiaal exclusief eigendom van de
verkoper tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

10.2. In geval van de Inner Power Programma’s kan de klant ervoor kiezen om het totaal bedrag in één
betaling uit te voeren of voor een betaling per module. Kiezen voor een gespreide betaling betekent echter
niet dat de klant kan afzien van verdere modules en deze dus ook niet te betalen. 

10.3. Opschorting: bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de klant worden alle door ileadme
binnen de overeenkomst aan de kant overgedragen rechten en toegangen tot het online gedeelte
opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. In geval van zulke
opschorting heeft ileadme het recht om een bedrag van 250 euro aan te rekenen voor de opgelopen
ongemakken, extra werk en extra administratie.

10.4. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot
een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in art. 5 van de Wet op de bestrijding van de
betalingsachterstanden van 2 augustus 2002 en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag
forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250 euro.

Alle betwistingen van kosten dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan ileadme. Indien geen tijdige betwisting ileadme bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Artikel 11. Locatie

De locatie bepaald door ileadme moet gerespecteerd worden. In onderling overleg kunnen partijen overeenkomen om te opteren voor een online training, indien de voorziene dienstverlening dit toelaat. Ileadme organiseert namelijk zowel live als online trainingen/coachingsmomenten en individuele uren; Deze laatste kunnen zoal fysisch als online doorgaan. De uiteindelijke beslissing om een live training of coaching te wijzigen naar een online sessie ligt bij ileadme, idem voor het wijzigen van de initieel gecommuniceerde locatie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Indien de opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de
begeleidingsovereenkomst inschakelt, dan is de opdrachtnemer tegenover de
opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden
gemaakt. Door de opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan
de opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door de opdrachtnemer ingeschakelde
persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede
namens de opdrachtgever te aanvaarden.

12.2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiend uit de
beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de
opdrachtnemer. De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de eigen
gemaakte keuzes.

12.3. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor
ileadme tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de
overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht
tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

12.4. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een training niet plaats kan vinden op de vooropgestelde
datum of locatie. In dergelijk geval zal ileadme er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze
wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige
trainingen. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door ileadme.
Ileadme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reeds geboekte reis en verblijfkosten door de
deelnemer. Ileadme aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing
voor, tijdens of na of annulering van de trainingen. Ileadme heeft hier dus geen afzonderlijke verzekering BA
voor. De deelnemers dienen zelf dus de nodige voorzieningen te nemen.

12.5. Ileadme is niet verantwoordelijk voor diefstal en schade die zich voordoet tijdens de gezamenlijke
bijeenkomsten.

Artikel 13. Overmacht

Ileadme is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door ileadme geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van ileadme, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie-storingen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien ileadme zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door ileadme. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms- )rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 15. Gebruik van foto’s en beeldmateriaal

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …).

Artikel 16. Klachten

Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, hetzij de factuurdatum, geformuleerd en per aangetekend schrijven aan ileadme verstuurd te worden. Het behandelen door ileadme na deze datum houdt geen verzaking van dit verval in.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. De opdrachtgever dient tijdens de begeleidingssessies telefonisch bereikbaar te zijn,
voor het geval er zich iets mocht voordoen.

17.2. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie Algemene voorwaarden c.q. de
versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de begeleidingsovereenkomst.

17.3. De opdrachtnemer houdt een dossier bij voor eigen gebruik. In het dossier worden
alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding noodzakelijk zijn.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Belgisch
recht van toepassing.

18.2. Elke betwisting van welke aard dan ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de
hoven van het gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van ileadme is gevestigd.

18.3. De partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

18.4. Als bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg
voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden. Ileadme behoudt zich het
recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Desgevallend brengt ileadme de
gewijzigde tekst ter kennis van de klant

Versie datum 12 oktober 2021